عـا/جـل : قـ/ـا /تـ/ل فر.ما.ند.ه پیرم قل مشخص شد هشدار مارشال دوستم / و ولایت فراه در خـ/طر/ سـ/ـقوط

Watch on YouTube (Embed)

Show annotations

15,718

181

12

Genre: People & Blogs

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.8945

Rating: 4.7513 / 5

Engagement: 1.2279%

Kabul Box

Subscribe | -

Shared May 3, 2021

اخرین رویداد ها را از کانال ما دنبال کنید

Current version: 2021.05.13-75e5b49 @ master