مخابره عاجل و ا.ضـ/.ـطر.ا.ر.ی از داخل سپیدار به دوستم و عطامحمد

Watch on YouTube (Embed)

Show annotations

24,076

275

13

Genre: People & Blogs

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.9243

Rating: 4.8194 / 5

Engagement: 1.1962%

General Info

Subscribe | -

Shared May 4, 2021

به کانال جنرال انفو خوش آمدید
ما منتظر پیشنهادات و انتقادات شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل هستیم
لطفا انتقادات و نظریات تان را در ایمیل برای ما بفرستید و ما به نظریات و انتقادات تان احترام گذاشته و از آن در بهتر شدن محتویات این چینل استفاده میکنیم
[email protected]

Current version: 2021.05.13-75e5b49 @ master